Overslaan en naar de inhoud gaan

Loading...

Algemene voorwaarden

Algemene aannemingsvoorwaarden WeDeMo Pro BVBA

 1. Deze algemene aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door de WeDeMo Pro BVBA, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever. Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die aan de WeDeMo Pro BVBA
   
 2. Aannemer en bouwheer/opdrachtgever gaan akkoord dat elektronische communicatie tussen hen officieel is en dezelfde tegenstelbaarheid heeft als een aangetekende zending. De aannemer is steeds bereikbaar op e-mail info@wedemo.be . De bouwheer deelt bij het aangaan van de overeenkomst zijn e-mailadres mee.
   
 3. Een offerte is steeds een voorstel tot overeenkomst van aannemingswerken, wordt gratis aangeboden en blijft 30 dagen geldig. Bindend voor de aannemer, voor zover de bouwheer instemt met de gehele inhoud, inbegrepen de bijzondere en de algemene voorwaarden. Door het goedkeuren van de offerte (met inbegrip van bijzondere en de algemene voorwaarden) schriftelijk of per e-mail gaat de bouwheer de overeenkomst aan.
   
 4. De bouwheer verschaft de aannemer op voorhand alle mogelijke informatie over de werken en hun eventuele bijzondere omstandigheden. Indien de bouwheer in gebreke blijft, behoudt de aannemer zich het recht voor een gepaste meerprijs te factureren, de aannemingswerken te schorsen of eenzijdig de overeenkomst ten laste van de bouwheer te verbreken.
   
 5. Vanaf goedkeuring overeenkomst tot oplevering van de werken dient de bouwheer de aannemer vooraf op de hoogte te stellen van andere aannemers of anderen op de werf of van eigen werken. Er dient steeds voorafgaandelijk gemeen overleg te gebeuren. Indien de bouwheer in deze in gebreke zou blijven, behoudt de aannemer zich op eender welk ogenblik het recht voor een gepaste meerprijs te factureren, de aannemingswerken te schorsen of eenzijdig de overeenkomst ten laste van de bouwheer te verbreken.
   
 6. De bouwheer stelt de werf bouwrijp en volledig ontruimd ter beschikking zodat de aanneming ongehinderd kan uitgevoerd worden. De bouwheer draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle vergunningen. De bouwheer vrijwaart de aannemer volledig van elke aansprakelijkheid of schade die zou voortkomen uit enige toepassing van art. 544 B.W., o.m. burenhinder. Bij gebreke hiervan behoudt de aannemer zich het recht voor een gepaste meerprijs te factureren, de werken te schorsen of eenzijdig de overeenkomst ten laste van de bouwheer te verbreken.
   
 7. Indien de bouwheer eigen materialen aanlevert, garandeert de bouwheer dat deze kwalitatief volledig voldoen. De aannemer heeft daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De geschiktheid, de stevigheid en de kwaliteit van bestaande constructies of aangeleverd materiaal is de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bouwheer.
   
 8. Alle meeteenheden vervat in de offerte zijn een getrouwe raming en kunnen nooit aanleiding geven tot een minprijs. De gebruikte uitdrukkingen zijn standaard afkortingen zoals meter(m),vierkante meter(m²), kubieke meter(m³), enz. “Sog”(som over geheel) duidt steeds op forfaitaire hoeveelheden. De beschreven werken worden geacht aan de gestelde prijs opgeleverd te worden en omvatten steeds alle benodigde standaard materialen, werkuren, afvalverwerking, enz., tenzij anders vermeld.
   
 9. Wanneer er in de offerte materialen voorkomen die door hun aard nog naderhand uit te kiezen zijn door de bouwheer (toestellen, tegels, enz.), of nog nader te bepalen werken, dan wordt hiervoor een budget excl. BTW voorzien. Een eventuele meerprijs van materialen wordt verrekend in de eindfactuur. Een budget kan nooit aanleiding geven tot een minprijs.
   
 10. De bouwheer neemt alle aansprakelijkheid op zich die mogelijk voortkomt uit schade door derden niet verbonden aan WeDeMo Pro BVBA tijdens of na de werken.
   
 11. Voor het presteren van” meer werk”, buiten de offerte hanteert de aannemer een tarief per manuur van 45,00 excl. BTW en excl. materialen e.d.
   
 12. De duurtijd en/of een geplande aanvangsdatum is steeds indicatief.
   
 13. De offerte is een aanbod tot overeenkomst voor een geheel van werken aan een totale prijs. Indien er subtotalen en/of prijzen worden weergegeven per productcategorie en/of locatie, zijn deze steeds indicatief. Wanneer de bouwheer slechts een gedeelte laat uitvoeren, dan kan dit alleen indien de aannemer hier schriftelijk mee akkoord gaat. De aannemer maakt dan een nieuwe offerte.
   
 14. Prijzen in de offerte zijn aangeduid excl. BTW. De aannemer is gehouden te factureren volgens fiscale rechtsregels van openbare orde, waarbij de BTW in principe ten laste is van de bouwheer. In het geval van een particuliere bouwheer, wordt een indicatieve melding gemaakt van zijn vermoedelijke kostprijs incl. BTW. Indien om welke fiscale reden dan ook (o.a. wetswijziging, afschaffing gunsttarief, niet voorleggen attest of verklaring op eer door de bouwheer, ...) de factuur voor de bouwheer duurder uitvalt dan de offerteprijs, kan dit nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsverlaging. Bij twijfel over de juiste toepassing van de wet, kan de bouwheer steeds op voorhand uitsluitsel krijgen bij het informatiecentrum van de FOD Financiën op het nummer +32.257.257 57.
   
 15. De aannemer behoudt zich te allen tijde het recht voor het geheel of een gedeelte van de werken te laten uitvoeren door onderaannemers van zijn keuze.
   
 16. De bouwheer heeft in toepassing van art. 1794 B.W. het recht de aannemingsovereenkomst door zijn enkele wil te verbreken. In dat geval wordt, behoudens de afrekening van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten, de schadevergoeding wegens gederfde winst toekomende aan de aannemer bepaald op 30 % van al hetgeen nog diende uitgevoerd te worden. Deze schaderegeling is ook van toepassing indien de overeenkomst ten laste van de bouwheer wordt verbroken.
   
 17. De aannemer (of zijn onderaannemers) heeft (hebben) steeds het recht op de werf publiciteit te maken.
   
 18. Voorschotten of tussentijdse (procentuele) schijven worden volgens de voortgang van de werken gefactureerd. Enerzijds te beschouwen als waarborgen voor de getrouwe uitvoering van de overeenkomst door de bouwheer en anderzijds een inherent deel van de offerte prijszetting. De aannemer maakt enkel prijs onder de zekerheid precies te weten welke voorfinanciering te zijnen laste zal zijn en welke ten laste van de bouwheer. Bij niet naleving van de financiële afspraken van de overeenkomst, behoudt de aannemer zich het recht voor de werken te schorsen, of de overeenkomst ten laste van de bouwheer te verbreken.
   
 19. Bij ondertekening van offerte dient een voorschot van 50% en bij oplevering van de werkzaamheden een eindsaldo van 50% van de totaalsom dient overgemaakt te worden op rekening Bank Van Breda:BE 81 6451 0289 6524
   
 20. Resterend bedrag binnen de 5 werkdagen na oplevering. Bij niet betaling op de vervaldag, na oplevering, wordt het saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een conventionele schadevergoeding , en is het saldo conventioneel vanaf vervaldag onderhevig aan een nalatigheidsrente van huidig percentage.
   
 21. De voorlopige oplevering van de werken geldt als aanvaarding van de werken door de bouwheer.
   
 22. Gedurende 1 jaar na de aanvaarding van de werken waarborgt de aannemer de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door art. 1792 en 2270 B.W., als deze voortkomen uit een door de aannemer begane fout. Nadien vervalt de aansprakelijkheid van de aannemer. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze ingesteld wordt binnen de termijn van 6 maanden na de dag dat de bouwheer kennis kreeg van het gebrek.
   
 23. Protesten over de facturen dienen de aannemer te bereiken binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum, zo niet worden de facturen geacht aanvaard te zijn.
   
 24. Met betrekking tot de door of namens WeDeMo Pro BVBA uitgebrachte adviezen en plannen berust het auteursrecht bij WeDeMo Pro BVBA. De met advisering verband houdende stukken die door de opdrachtgever aan WeDeMo Pro BVBA worden gegeven, blijven eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich de door of namens WeDeMo Pro BVBA uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van WeDeMo Pro, tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.
   
 25. WeDeMo Pro BVBA verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de [opdrachtgever] en die betrekking hebben op de [opdrachtgever] zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van WeDeMo Pro BVBA. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft [de opdrachtgever] daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan de [aannemer] om zijn persoonsgegevens te gebruiken
   
 26. De verwerkingsverantwoordelijke is de [aannemer], WeDeMo Pro BVBA: met maatschappelijke zetel te Brugstraat 28 2960 St Job in T goor en met ondernemingsnummer BE0666.662.786
   
 27. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De [opdrachtgever] draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan de [aannemer] bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de [aannemer] heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de [aannemer] en zijn personeel, medewerkers, en aangestelde zou ontvangen.
   
 28. De [opdrachtgever] bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst de [aannemer] uitdrukkelijk naar de Privacyverklaring , zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst [en terug te vinden op de website van WeDeMo Pro BVBA.
   
 29. De [opdrachtgever] bevestigt kennis te hebben genomen van deze Data Privacyverklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.
   
 30. Bij betwistingen van welke aard, dient eerst een mediator aangesteld te worden voordat de bevoegde rechtbank van koophandel te Antwerpen wordt aangesteld.